Omgevingsvergunning (ver)bouwen of melding bij slopen

Wilt u gaan (ver)bouwen of slopen? Dan heeft u voor het (ver)bouwen mogelijk een omgevingsvergunning nodig. En voor het slopen een meldingsplicht. Via het omgevingsloket kunt u een check doen of u het (ver)bouwen vergunningsvrij is en of u een melding voor het slopen moet doen. Deze folder (1 MB) geeft meer informatie over wanneer je wel of geen omgevingsvergunning nodig hebt voor het (ver)bouwen.

  Omgevingsvergunning aanvragen

  Aandachtspunten bij een aanvraag

  • Bestemmingsplan: kijk of het (ver)bouwplan past in het bestemmingsplan. De bestemmingsplannen kunt u vinden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Welstand: de gemeente toetst of het (verbouw)plan voldoet aan de welstandeisen (of het past in de binnen de omgeving). Deze eisen staan per gebied aangegeven in de welstandsnota.
  • Andere vergunningen: behalve een omgevingsvergunning voor het bouwen kunt u ook andere vergunningen nodig hebben. Bijvoorbeeld voor een inrit, het kappen van een boom of het maken van reclame. Op deze pagina vindt u daar meer informatie over.
  • Wet natuurbescherming: bekijk ook de Wet Natuurbescherming. De gemeente toetst een aanvraag ook aan de Wet Natuurbescherming, dus het is goed om van voren te weten of het plan mogelijk schade aan de natuur veroorzaakt. Ook als het plan verder vergunningsvrij is.

  Schetsplan of vooroverleg

  Wanneer u een goed beeld heeft van uw plannen, maar wilt weten of de gemeente het plan goed zou keuren (voordat u dure tekeningen laat maken), dan kunt u een schetsplan (via of vooroverleg (via het Omgevingsloket) aanvragen. Er wordt gekeken of het plan past in het bestemmingsplan en zo niet of er een ontheffing voor gegeven kan worden. Of sprake is van een schetsplan of vooroverleg hangt af van het verzoek. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Leefomgeving van de gemeente via 14 0251.

  Kosten

  Voor het in behandeling nemen van een vooroverleg of een omgevingsvergunning worden leges geheven. De actuele hoogte van de leges staat in de legesverordening van de gemeente. De totale kosten zijn afhankelijk van het aantal onderdelen waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt.

  Start bouw, sloop en gereedmelding

  Als u een omgevingsvergunning heeft ontvangen of er is een gemeentelijke monumentensubsidie toegekend, krijgt u het verzoek van de gemeente door te geven wanneer de bouw of sloop van start gaat. Dit kunt u doen via het onderstaande webformulier.

  Bouwstart melden